Vedtekter

TURNER SYNDROMFORENINGEN, NORGE

§1 NAVN
Foreningens navn er:
Turner Syndromforningen, Norge (TSFN)

§2 IDEGRUNNLAG
Foreninger er religiøst og partipolitisk uavhengig. Den har som visjon å skape en positiv og stimulerende hverdag for alle som er født med Turner Syndrom og deres familie.

Dette baserer seg på følgende verdigrunnlag.
#Likeverd
#Nærhet
#Glede
#Naturlighet
#Deltagelse
#Respekt
#Toleranse
#Samhold
#Raushet
#Forståelse
#Mangfold

§3 HOVEDMÅL
Foreningens idegrunnlag søkes realisert ved å:
Utøve rådgivende, opplysende, og hjelpende virksomhet overfor alle med Turner Syndrom og deres familier.

Skape aktiviteter og tilbud som kan være utviklende og gi en positiv opplevelse for medlemmene, herunder bl.a. stimulere til opprettelse av lokalgrupper.

Spre kunnskap om Turner Syndrom og livssituasjonen for personer med denne diagnosen.

Medvirke til å bedre mulighetene for behandling og diagnostikk av denne gruppen og styrke den vitenskaplige forskning på og om Turner Syndrom.

Arbeide for gruppens rettigheter og interesser overfor myndigheter og i samfunnet for øvrig både nasjonalt og internasjonalt.

§4 KONTINGENT
Foreningens kontingent fastsettes av årsmøtet.

§5 ØKONOMI

Turner Syndromforeningen Norge har sin hovedinntekt fra statlige tilskudd, studiefond,
medlemskontigent og evt. forskningsprosjekter.

-Ved ethvert arrangement i regi av foreningen vil det også påløpe en egenandel (denne kan variere alt
etter arrangementets størrelse og natur).
Dette fordi stønadene foreningen mottar, alene ikke dekker arrangementenes totale kostnad.
Men det skal være klare retningslinjer for dette.

Egenandeler og reisekostnader ved arrangementer i regi av foreningen:
Styremedlemmer og de som jobber andre administrative oppgaver for foreningen, vil få
dekket reise og egenandel ved enkelte arrangementer i regi av nettopp foreningen.
Dette inkluderer:
-Årsmøter
-Styremøter
Likepersoner får dekket egenandelen, men må selv dekke reisen ved arrangementer som
årsmøtet.
Ved den årlige likepersonsamlingen, vil både reise og opphold dekkes.
-Lokallagsledere vil få dekket egenandelen på årsmøtene, men må betale reisen selv.

Faghelger og øvrige arrangementer i regi av sentralstyret:
Alle som jobber med organiseringen av disse arrangementene, vil få dekket reise og opphold.

Ved sykdom/frafall etter satt avmeldingsfrist:
Ved sykdom/frafall til påmeldt arrangement, etter hotellets satte avmeldingsfrist (Dette vil bli
oppgitt i invitasjonen), må hvert medlem selv dekke oppholdet i sin helhet.
Hvis legeerklæring kan fremlegges, vil foreningen tilbakebetale egenandelen.

Personer som vil være med på de forskjellige arrangementer i regi av foreningen, men som ikke er medlemmer, er hjertelig velkommen. De må da betale for det som arrangementet koster per person.

§ 6 MEDLEMSKAP
Hovedmedlemskap: Medlemmer med diagnosen

Støttemedlemskap: Kan tegnes familiemedlemmer og andre som har interesse av å jobbe for idegrunnlaget til foreningen. Støttemedlemskapet er i utgangspunktet ikke valgbar til verv, sett bort fra om de er foreldre til jente med diagnosen. Alle støttemedlemmer har stemmerett.

Familiemedlemskap kontigent er på 450 kr det tilsvarer inntil 5 familiemedlemmer. Ved flere familiemedlemmer økes kontigenten med 50 kr per medlem.

Medlemmer som har fylt 15 år har lik møterett, tale- og forslagsrett, stemmerett og rett til å la seg velge til representant.

§7 ÅRSMØTE
Årsmøtet er foreningens øverste organ.
Ordinært årsmøte avholdes hvert år.

Medlemmene skal ha skriftlig varsel om årsmøtet senest 6 uker før årsmøtet.

Forslag som medlemmene ønsker behandlet på årsmøtet, må være styret i hende senest 3 – tre – uker før årsmøtet avholdes.

Ekstraordinært årsmøte avholdes når styret eller minst 1/3 av foreningens medlemmer krever det.

Alle medlemmer som har betalt kontingent har stemmerett på årsmøtet.

Årsmøtet skal ha følgende saksliste:

1. Åpning
2. Konstituering
a. Telling av stemmeberettigede.
b. Valg av møteleder.
c. Valg av referent.
d. Valg av 2 personer til å underskrive protokollen.
e. Valg av tellekorps
f. Evt. Valg av redaksjonskomite.
3. Årsberetning.
4. Årsregnskap
5. Arbeidsprogram og langtidsplan
6. Kontingent
7. Budsjett
8. Innkomne forslag.
9. Orientering fra styret om aktuelle saker.
10. Valg
11. Avslutning.

Årsmøtet behandler kun saker som er nevnt i innkallingen. På ordinært årsmøte kan likevel spesielle saker, bortsett fra vedtektsendringer og forslag om oppløsning av foreningen, tas opp til behandling dersom dette godtas av minst 2/3 av de avgitte stemmer.Leder, velges ved særskilt valg for 2 år.

Styrets sammensetning:

  • Leder
  • Sekretær/nestleder
  • Kasserer
  • Styremedlemmer
  • Foreldrerepresentant
  • Ungdomsrepresentant

-Alle styrets medlemmer velges for 2 år av gangen med halve styret på valg samme valgår.

-Minst 5/8 av styrets medlemmer/varamedlemmer inklusiv ungdomsrepresentant med vara skal være diagnostiserte.

-I tillegg velges ungdomsrepresentanten av ungdommen på årsmøtet sitt valgår.

-Ungdomsrepresentanten skal være minst 15 år.

-Ungdom fra 12 år har stemmerett for å stemme på ungdomsrepresentanten.

-Ungdomsrepresentanten har møte, tale og forslagsrett på styremøter – har stemmerett  ved fylte 15 år.

-Valgkomiteen bestående av 2 medlemmer, velges for 1 -ett år av gangen.

-Videre velges revisor for foreningen, samt web-redaktør.

-Personvalg er skriftlige dersom det foreligger flere kandidater til et verv.

§8 STYRETS OPPGAVER
Styret er foreningens høyeste organ mellom årsmøtene, og har ansvaret for foreningens daglige drift.

Styret skal gjennomføre vedtak av årsmøtet.
Styret kan velge et arbeidsutvalg på 3 medlemmer blant styrets medlemmer.
Styret skal hjelpe til å opprette lokalgrupper der dette er praktisk mulig.

Innehaver av to verv i foreningen
Der et styremedlem er innhaver av to verv (hovedstyret/lokallag) vil personen være inhabil i hovedstyrets behandling av saker vedrørende lokallaget. Da må den det gjelder forlate møtet under avstemming.

Se § 10 for disse.

§9 MEDLEMSKONTAKT
Foreningen utgir eget tidsskrift, ”Kort og Godt”. Styret står som utgiver, og er ansvarlig for dets økonomi. Årsmøtet velger egen redaksjonskomite for tidsskriftet. Tidsskriftet skal sendes alle medlemmer og støttemedlemmer.

§10 LOKALGRUPPER
Foreningen ønsker å bidra til at det opprettes lokalgrupper rundt i landet der dette er mulig, både geografisk og medlemsmessig.

Som medlem i lokalgruppa, regnes de av foreningens medlemmer som er bosatt i dette området. Lokalgruppene fastesetter selv sine retningslinjer, men disse må ikke være i strid med foreningens verdigrunnlag og formålsparagraf. Retningslinjene må godkjennes av foreningens styre.

Hver lokalgruppe bør ha et styre, som består av minst leder og 2 styremedlemmer, samt 2 vara. Minst 1 av styrets medlemmer skal ha diagnosen.

Årsmøtet i lokalavdelingen avholdes i forkant av årsmøtet i hovedforeningen . Dette vil i all hovedsak innebære at årsmøtet må avholdes innen 01.mars. Lokalgruppens styre legger fram forslag til lokal aktivitetsplan for kommende år på årsmøtet. Innkalling til lokalgruppens årsmøte skal sendes ut med minst 2 ukers varsel.

Styret sender kopi av årsmelding og referat fra årsmøtet til styret etter at årsmøtet er avholdt.

Reglene for foreningens styres virksomhet, jf. §8, gjelder også for lokalgruppens styre, så langt dette passer.

Lokalgruppene legger selv opp den aktiviteten de ønsker å gjennomføre innen sitt geografiske område.

Hver lokalgruppe sender en representant til foreningens årsmøte, som foreningen dekker utgiftene for.

§11 SAMARBEID MED ANDRE ORGANISASJONER
Turner Syndromforeningen Norge er medlem i Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon. FFO. Foreningen kan også samarbeide med andre organisasjoner i saker hvor den kan fremme diagnosegruppens sak og for å bedre gruppens stilling i samfunnet.

§12 INTERNASJONALE FORBINDELSER
Foreningen bør være medlem av internasjonal forening, og for øvrig fremme et best mulig internasjonalt samarbeid.

§13 VEDTEKTSENDRINGER
Forslag om å endre vedtektene kan kun behandles av årsmøtet. For å endre vedtektene kreves minst 2/3 av de avgitte stemmer.

Forslag til vedtektsendringer må på forhånd ha vært sendt ut til medlemmene med samme frist som øvrige årsmøtesaker.

§14 OPPLØSNING
Oppløsning av foreningen kan kun skje ved årsmøtevedtak, på 2 etterfølgende ordinære årsmøter, og krever minst 3/4 flertall etter skriftlig avstemming. Årsmøtet bestemmer ved alminnelig flertall hva som skal gjøres med foreningens eiendeler og midler.

Vedtatt på årsmøtet, juni 1988
Revidert på årsmøtet juni 1990
Revidert på årsmøtet juni 1991
Revidert på årsmøtet april 1992
Revidert på årsmøtet mars 2002
Revidert på årsmøtet mars 2004
Revidert på årsmøtet mars 2012
Økonomi revidert på årsmøtet mars 2017
Medlemskap revidert på ekstra ordinært årsmøtet oktober 2018
Revidert støttemedlemskap og innehaver av to verv i foreningen årsmøte juni 2020.
Revidert stemmeberettigede,verdigrunnlag og styrestruktur årsmøte 2021
Revidert økonomi på ekstraordinært årsmøte 2022