Pressemelding

Dokumentasjonssenteret på lufta

Nasjonalt dokumentasjonssenter for personer med nedsatt funksjonsevne er på lufta med sin foreløpige nettside www.dokumentasjonssenteret.no. Dokumentasjonssenteret ble etablert i 2005 av Arbeids- og sosialdepartementet og har som formål å samle inn data og formidle kunnskap om funksjonshemmedes levekår.

Direktør Britta Nilsson karakteriserer dagens kunnskapsgrunnlag om levekårene for personer med nedsatt funksjonsevne som delvis fragmentarisk.
– For funksjonshemmedes organisasjoner, forvaltere og politikere kan det være vanskelig å holde oversikt. Vi ønsker å gjøre jobben enklere ved blant annet å følge utviklingen og presentere årlige statusrapporter, sier hun.

Nilsson sier Dokumentasjonssenterets oppgave først og fremst vil være å innhente, bearbeide og syntetisere kunnskap som allerede finnes.
– De etablerte forskningsmiljøene blir derfor våre nærmeste samarbeidspartnere. Vi vil bruke tid på å bygge nettverk og etablere samarbeidsarenaer. Vi skal ikke drive egen forskning, men aktivt bruke andres, presiserer Nilsson, som er ansatt på åremål for en seksårs periode.

Hun presiserer at Nasjonalt dokumentasjonssenter ikke skal være talerør for funksjonshemmedes organisasjoner. Hun mener likevel det er viktig med et nært samarbeid med brukerne og deres organisasjoner.
– Perspektivet til fagpersoner kan være smalt. For å få innblikk i hvordan tiltak virker i en bredere sammenheng, er vi derfor nødt til ha en fortløpende dialog med brukerne. Alle livsarenaer, vil ha relevans for vårt arbeid, sier hun.

En del av senterets arbeid vil være en fortløpende diskusjon om standarder for målet om full samfunnsdeltakelse for mennesker med nedsatt funksjonsevne.
– Vår oppgave blir blant annet å vise at det finnes flere standarder som må etterleves: Om eksempelvis teatrene er tilpasset rullestolsbrukere, kan det hende de er fullstendig utilgjengelige for hørselshemmede, sier hun.

Formidling til offentlige instanser og andre, inngår som en sentral del av Dokumentasjonssenterets mandat. For Nilsson blir den fremste milepælen å presentere den aller første statusrapporten med en samlet oversikt over levekårene til personer med nedsatt funksjonsevne. I løpet av første halvår 2006 lanserer Dokumentasjonssenteret en ny webside under domenenavnet dok.noWebsiden vil bli en sentral del av senterets dokumentasjons- og formidlingsaktivitet og må tilfredsstille strenge krav til tilgjengelighet. Inntil videre kan man holde seg orientert om blant annet følgende temaer påwww.dokumentasjonssenteret.no:

Fem år etter Manneråk
”…det er en betydelig vei å gå før en når målet om full deltakelse og likestilling”. Slik lød en av konklusjonene da Manneråkutvalget i 2001 presenterte utredningen «Fra bruker til borger» (NOU 2001:22). Hvilke endringer har skjedd på fem år? I slutten av juni 2006 presenteres statusrapporten «Funksjonshemmende barrierer fem år etter Manneråk». Dokumentasjonssenteret inngår som en del av prosjektsekretariatet.

Unge funksjonshemmedes levekår under lupen

Hvordan er det å være ung og funksjonshemmet i Oslo i 2006? For første gang skal det gjennomføres en  levekårsundersøkelse som tar mål av seg til å favne flest mulig med nedsatt funksjonsevne på ungdomstrinnet og første klasse i videregående skole i hovedstaden.

Aldrende utviklingshemmede frem i lyset

Gjennom prosjektet «Den doble aldringen» skal levekårene og livssituasjonen til personer med utviklingshemning i annen livshalvdel frem i lyset. Det er historisk nytt at også mennesker med utviklingshemming blir gamle.

For ytterligere opplysninger, kontakt: Britta Nilsson e-post:britta.nilsson@nova.no mobtlf.:97 67 09 91  eller Per Halvorsen, epost: per.halvorsen@nova.no, mobtlf.: 91 86 77 06